Pacual Vigil -  2016

Saint Stephen Parish  - Framingham Massachusetts